Dromenvangers voor 100in1Day Belgium

Renzo Dalvi is mede-oprichter van de Brusselse Curieusgroep Espirito Mundo, die via artistieke interventies maatschappelijke wantoestanden aan de kaak wil stellen. We hadden met hem een gesprek over 100in1Day Belgium en hoe dromenvangers een creatieve uitlaatklep vormen.

English version

How did you learn to make dreamcatchers?

When I was around 12, I went to the beach and saw some hippies chilling and making art. So I approached them and asked them to teach me how to make dream catchers. It turns out I really enjoyed it. That's why I want to organize this atelier during 100In1Day Belgium to share that joy with others.


How long did the hippies teach you to master the craft?

The great thing is that you can learn how to do it in a day. But to perfect it, you can keep practicing. For example, if you hold the string tight, it takes a bit more time and the pattern turns out differently. But if you soften the string, you can move faster.


What meaning do dreamcatchers have?

Dreamcatchers filter your dreams, keeping the bad ones out and letting the good ones through. They are like a net, filtering for positivity.


The patterns remind me of the Fibonacci sequence. Is that deliberate or does it happen naturally?

That happens naturally! Because you always tie the knot in the middle of the last two. So the sequence keeps building and forms the pattern. It's really just about practicing and experimenting with the lengths and tension of the string.


What does community mean to you?

Sharing is a core principle for me. Being a part of something where you can share. When you're on your own, you don't have to share with anyone. In a community, you take care of others and they take care of you. At Espirito Mundo we share our strength, knowledge, and spirit. We share as much as we can and ask for nothing in return.


Could you tell me a little bit about Espirito Mundo, the organization you co-founded?

Espirito Mundo is a non-profit organization where we work with art and culture in its diverse forms. Our intention is always to provoke reactions within people. We handle topics such as human rights, the environment, and this year we are focusing on the invisible people in society, such as handicaps, immigrants, and women. These are social invisibilities that exist, but we choose not to pay attention to them. We organize exhibitions, performances, invite artists, and host residencies. We are also about to start organizing a monthly jam session.


How are you a part of the Curieus community?

We have been connected to Curieus since 2019, but we have never been as close as we are now since we share the same building here in Molenbeek.


When you speak of Espirito Mundo, are there a lot of similarities with Curieus?

Yeah, it's a good match, but we both approach the same subject in different ways, so it's a good partnership. It feels good to be part of an organization that shares the same values as us.


The dreamcatcher can also symbolize connectivity. Do you hope to connect people during 100In1Day Belgium?

I think the thing I want the most is for people to enjoy themselves while making the dreamcatchers. I hope they get the feeling that I had as a kid on the beach learning to make them, seeing their eyes light up.  Although the atelier is open to everyone, it will probably be kids who are most likely to participate in the activity. Time flies when you're making dream catchers, and it's not hard to do, so it's a good hobby to pass on to others.


Espirito Mundo also participated in 100In1Day Belgium last year. Could you tell me more about it?

Last year, we organized a Carimbó dance workshop. We invited a friend who is a native Brazilian to teach this traditional dance with long colorful skirts. It was a wonderful event, and people really enjoyed it and gave good feedback. I hope that this year will also be a hit.


Nederlandse versie

Hoe heb je geleerd om dromenvangers te maken?

Toen ik ongeveer 12 jaar oud was, ging ik naar het strand en zag daar wat hippies relaxen en kunst maken. Ik ging naar ze toe en vroeg hen om mij dromenvangers te leren maken. Ik vond dat ontzettend leuk en daarom wil ik tijdens 100In1Day Belgium deze workshop organiseren om die vreugde met anderen te delen.


Duurde het lang om onder de knie te krijgen?

Het geweldige is dat je het in één dag kunt leren. Maar om het te perfectioneren, kun je blijven oefenen. Als je bijvoorbeeld het touw strak vasthoudt, duurt het wat langer en ziet het patroon er anders uit. Maar als je het touw losser maakt, kun je sneller werken.


Wat is de betekenis van dromenvangers?

Dromenvangers filteren je dromen, ze houden de slechte tegen en laten de goede door. Ze zijn als een net dat positiviteit filtert.


De patronen doen me denken aan de Fibonacci-reeks. Is dat opzettelijk of gebeurt dat vanzelf?
Dat gebeurt vanzelf! Omdat je altijd de knoop in het midden van de laatste twee legt, blijft de sequentie groeien en vormt er zich een patroon. Het draait echt om oefenen en experimenteren met de lengte en spanning van het touw.


Wat betekent community voor jou?

Delen is een kernprincipe voor mij. Deel uitmaken van iets waarin je kunt delen met anderen. In een community zorg je voor anderen en zij zorgen voor jou. Bij Espirito Mundo delen we onze kracht, kennis en spirit. We delen zoveel mogelijk en vragen niets terug.


Kun je me iets meer vertellen over Espirito Mundo, de organisatie die je mee hebt opgericht?

Espirito Mundo is een non-profit waar we werken met kunst en cultuur in al zijn diverse vormen. Ons doel is altijd om reacties bij mensen op te roepen. We behandelen onderwerpen zoals mensenrechten, het milieu en dit jaar richten we ons op de onzichtbare mensen in de samenleving, zoals mensen met een handicap, immigranten en vrouwen. Groepen die gebukt gaan onder sociale restricties, maar waar we vaak geen aandacht aan besteden. We organiseren tentoonstellingen, optredens, nodigen kunstenaars uit en bieden residenties aan. We zijn ook bezig met het opzetten van een maandelijkse jamsessie.


Hoe maak je deel uit van de Curieus-gemeenschap?

We zijn sinds 2019 verbonden met Curieus, maar we zijn nog nooit zo nauw betrokken geweest als nu, omdat we hier in Molenbeek hetzelfde gebouw delen.


Zijn er veel overeenkomsten tussen Espirito Mundo en Curieus?

Ja, het is een goede match, maar we benaderen hetzelfde onderwerp allebei op verschillende manieren, dus het is een goede samenwerking. Het voelt goed om deel uit te maken van een organisatie die dezelfde waarden deelt als wij.


Dromenvangers staan ook symbool voor verbinding. Hoop je mensen met elkaar te verbinden tijdens het evenement 100In1Day Belgium?

Wat ik het meeste wil is dat mensen plezier hebben terwijl ze dromenvangers maken. Ik hoop dat ze hetzelfde gevoel krijgen dat ik had als kind op het strand toen ik ze leerde maken. De vreugde zien in de ogen van de kinderen. Hoewel de workshop open is voor iedereen, zullen waarschijnlijk vooral kinderen deelnemen aan de activiteit. De tijd vliegt als je dromenvangers maakt en het is niet moeilijk om te doen, dus het is een leuke hobby om aan anderen door te geven.


Espirito Mundo heeft vorig jaar ook deelgenomen aan 100In1Day Belgium. Kun je daar meer over vertellen?

Vorig jaar hebben we een Carimbó-dansworkshop georganiseerd. We nodigden een vriend uit, die van oorsprong Braziliaans is, om deze traditionele dans met lange, kleurrijke rokken te leren. Het was een geweldig evenement en mensen genoten er echt van en gaven positieve feedback. Ik hoop dat het dit jaar ook een succes zal zijn.


Blijf op de hoogte met de laatste artikelen