Consent is not the absence of “no.” It’s the presence of a “yes.”

Curieus streeft ernaar om in al haar evenementen en activiteiten inspanningen te leveren om een safe space te zijn, zowel voor haar sprekers en/of performers als voor het publiek of de deelnemers.

Een safe(r) space is een ondersteunende, niet-bedreigende omgeving die openheid, respect, een bereidheid om van anderen te leren stimuleert, evenals fysieke en mentale

veiligheid. Het is een ruimte die ernaar streeft de specifieke behoeften van iedereen te respecteren en te begrijpen. Iedereen die deelneemt aan activiteiten en evenementen van Curieus, deelt de verantwoordelijkheid om deze waarden mee uit te dragen. 

Over het algemeen zijn safe(r) spaces uitnodigend, boeiend en ondersteunend. Kwesties als kwetsende taal en gedrag en discriminatie op basis van etniciteit, gender identiteit en expressie, afkomst, geboorteplaats, huidskleur, geloof of levensbeschouwing, seksuele geaardheid, leeftijd, burgerlijke staat, gezondheidsstatus, financiële situatie, beroepsstatus,… worden niet getolereerd. Dit gedrag kan van fysieke, verbale, sociale, mentale of online aard zijn.

Curieus erkent en hecht waarde aan diversiteit in al haar vormen en wil dan ook in al haar activiteiten en evenementen deze waarden uitdragen. Dit houdt in dat niet enkel in overkoepelende acties en evenementen hier aandacht aan besteed wordt, maar dat ook op zeer lokaal niveau (bijvoorbeeld tijdens activiteiten van lokale Curieus groepen) inspanningen geleverd worden om een safe space te zijn voor alle aanwezigen.

Curieus probeert nuance te brengen in het maatschappelijk debat door ook minder gehoorde stemmen naar boven te brengen op een ‘veilige’ manier. Als organisatie probeert Curieus zich daarom blijvend te informeren over safe space en verbindt Curieus zich ertoe zoveel mogelijk drempels weg te werken voor minderheden (fysieke en mentale toegankelijkheid, financiële drempels,…) met als doel mensen te emanciperen en het maatschappelijk debat te verrijken. Het is daarbij ook essentieel dat mensen zichzelf kunnen en durven zijn; iedereen mag zijn of haar mening geven op een respectvolle manier. We roepen iedereen op en geven zelf het voorbeeld tot een positieve attitude wat betreft inclusiviteit, empathie, openheid en een kritische kijk op wat als norm/gegeven/vanzelfsprekenheid wordt beschouwd in onze maatschappij.

Als organisatie staan we open voor feedback rond de safe space die we willen creëren. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties over deze visietekst? Stuur een mailtje naar info@curieus.be


Deze visietekst kwam er mede door de waardevolle input van Tilke Wouters.