Panels & Lezing
Locatie

Dansstudio

Datum & Tijd

14 december 13:30 - 15:00

Info

Engels gesproken

Omslagfoto ©Lynn Delbeke

Koop hier je Festivalpas
Terug naar Programma

(In)equality in public spaces [EN]

i.s.m. ZIJkant

[EN] Public space belongs to everyone, right? This sharing of territory proves difficult in practice. Think about the riots in recreational areas during summer time, but also about the sharing of the streets. Women and minorised groups know all too well that these can sometimes be downright unsafe. The city's layout also seems to cater mainly to the needs of fit, white cisgender men. Many older or less mobile people struggle with poorly laid footpaths or a lack of public toilets. 

Fortunately, inclusive urban planning is - finally - starting to dominate the public and political debate, but there is still much work to be done. What should the ideal city look like? Do we start with an extra bench or is it more about education? Is full inclusion a utopia? Is gentrification now a good thing or a bad thing? And how do they do it abroad?

[NL] De publieke ruimte is van iedereen, toch? Maar dat delen van territorium blijkt in de praktijk lastig te zijn. Elke zomer opnieuw breken er relletjes uit in recreatiegebieden of verhitten enkele wijken in de hoofdstad. Vrouwen en geminoriseerde groepen weten maar al te goed dat de straat soms ronduit onveilig kan zijn. Ook de inrichting van de stad lijkt vooral rekening te houden met de noden van fitte, witte heteromannen. Zo hebben veel oudere of minder mobiele mensen moeite met slecht aangelegde voetpaden of een gebrek aan openbare toiletten. En waar zijn de hangmeisjes eigenlijk? 

Gelukkig begint inclusieve stadsplanning – eindelijk – het publieke en politieke debat te beheersen, maar er is nog veel werk aan de winkel. Hoe moet de ideale stad eruit zien? Starten we met een extra bankje of gaat het meer om opvoeding? Is volledige inclusie een utopie? Is gentrificatie nu een goede of een slechte zaak? En hoe doen ze het in het buitenland? 

Dit panel is in het Engels.

Eva Kail

Eva Kail is a pioneer in Europe and an authority on inclusive urban planning. She works for the Competence Centre Overall Urban Planning, Smart City Strategy, Participation, Gender Planning of the City of Vienna and coordinated some 60 pilot projects on housing, mobility, public space, urban development and social infrastructure. 

Eva Kail is in Europa een pionier en een autoriteit qua inclusieve stadsplanning. Ze werkt voor het Competence Centre Overall Urban Planning, Smart City Strategy, Participation, Gender Planning van de stad Wenen en coördineerde een zestigtal pilootprojecten rond huisvesting, mobiliteit, publieke ruimte, stadsontwikkeling en sociale infrastructuur.

Wouter Stes

Wouter Stes is advocacy coordinator at Plan International Belgium, and former president of the Children's Rights Coalition. At Plan International, he leads the Safer Cities program, which has already been launched in several cities, and is also part of the Flemish government's Plan Samenleven.

Wouter Stes is advocacy coordinator bij Plan International Belgium, en voormalige voorzitter van de Kinderrechtencoalitie. Bij Plan International leidt hij het Safer Cities-programma, dat reeds werd gelanceerd in verschillende steden en kadert ook in het Plan Samenleven van de Vlaamse overheid.

Mustafa Kör

Writer Mustafa Kör made his debut in 2007 with the acclaimed novel The Lambs and has also been allowed to call himself poet laureate since 2022. Mustafa Kör moves around in a wheelchair and unfortunately knows better than anyone how inaccessible the city can be for people with disabilities.

Schrijver Mustafa Kör debuteerde in 2007 met de geprezen roman De lammeren en mag zich sinds 2022 ook dichter des vaderlands noemen. Mustafa Kör verplaatst zich in een rolstoel en weet jammer genoeg als geen ander hoe ontoegankelijk de stad kan zijn voor mensen met een beperking.

Ketiane Phemba en Ketline Mbumba

Ketiane Phemba and Ketline Mbumba are participants of Girls Make The City. This initiative of ZIJkant and Wetopia explores what young women need to feel free and safe in the city, and proposes concrete interventions. Ketiane and Ketline are advocates in the fight against street harassment. 

Ketiane Phemba en Ketline Mbumba zijn deelneemsters van Girls Make The City. Dit initiatief van ZIJkant en Wetopia onderzoekt wat jonge vrouwen nodig hebben om zich vrij en veilig te voelen in de stad, en doet voorstellen tot concrete interventies. Ketiane en Ketline zijn voorvechters van de strijd tegen straatintimidatie.

Inga Verhaert

Inga Verhaert is Director of Education at AP College and Honorary President of ZIJkant. She will moderate the debate.

Inga Verhaert is directeur Onderwijs aan de AP Hogeschool en erevoorzitster van ZIJkant. Zij is de vaste waarde als moderator van de debatten die ZIJkant verzorgt op het Festival van de Gelijkheid en zal ook dit jaar de honneurs waarnemen.

Meer Festival van de Gelijkheid!